Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Conversion Impact waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in Koolmijnenkaai, 62 te 1080 Brussel (hierna "Conversion Impact" of "CI" genoemd ). De Algemene Voorwaarden zijn permanent op onze website toegankelijk en zullen steeds telefonisch of via e-mail opgevraagd kunnen worden.

Definities

Met het oog op deze Algemene Voorwaarden krijgen de volgende bepalingen de strikte definitie zoals bepaald werd in dit artikel. Het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa.

 1. "Setup fee" of "Marketing fee": bedrag dat een Leverancier aan Conversion Impact betaalt, na bevestiging via Bestelbon, om exclusieve leads of web traffic te ontvangen.
 2. "Algemene Voorwaarden" : deze algemene voorwaarden van Conversion Impact zijn tegenstelbaar aan de Gebruikers bij hun inschrijving via de Site, alsook Conversion Impact klanten die beroep doen op adviesverlening of andere diensten van Conversion Impact.
 3. "Bestelbon" : de bevestiging van de Leverancier ter onderschrijving van het contract. Deze bevestiging kan geschieden per brief, e-mail of fax.
 4. "Contract" : de verbintenis die gesloten wordt tussen Conversion Impact en de Gebruiker bij de ondertekening van een bestelbon. Het Contract omvat de Algemene Voorwaarden en de bestelbon.
 5. "Diensten" : de diensten die door de Leverancier geleverd wordt en aan de Kopers aangeboden wordt naar aanleiding van een offerteaanvraag.
 6. "Gebruiker" : categorie die de Kopers en Leveranciers omvat.
 7. "Gebruikersgegevens" of "Registratie Informatie": elke informatie die door de Gebruiker in het formulier geleverd wordt, alsook elke andere informatie die door de Gebruiker tijdens de uitvoering van het Contract verstrekt wordt.
 8. "Formulier": de webpagina's in te vullen door de Gebruiker waarin hij zijn Gebruikersgegevens invoert om een Zakenrelatie aan te knopen. Het versturen van een formulier maakt het Contract tegenstelbaar aan de Gebruiker.
 9. "Koper" : Gebruiker die een of meer Product(en) of Dienst(en) wenst aan te kopen en die in Zakenrelatie wenst te treden met een Leverancier via de Site om dit (deze) Product(en) of Dienst(en) te verkrijgen.
 10. "Leverancier": De Gebruiker die een of meer Diensten of Producten wenst te verkopen door te antwoorden op de Offerteaanvraag die door een Koper via de Site verstuurd werd.
 11. "Lead" : procedure om Product(en) en/of Dienst(en) aan te vragen die door een Koper of door een Leverancier via de Site wordt ingezet nadat hij een formulier heeft ingevuld.
 12. "Producten" : de Producten die door de Leveranciers worden geleverd en naar aanleiding van een Offerteaanvraag aan de Kopers worden voorgesteld.
 13. "Site" : Het geheel van geaffilieerde websites. De Site omvat niet alleen de webpagina's maar eveneens het geheel van diensten die door Conversion Impact voorgesteld worden.
 14. "Transactie" : elk schriftelijk of mondeling definitief contract dat gesloten wordt tussen een Leverancier en een Koper en waarvan de afsluiting voortkomt uit een Zakenrelatie.
 15. "Voorstel" of "Lead": verkoopofferte van Product(en) of Diens(en) door een Leverancier geformuleerd naar aanleiding van een Lead.
 16. "Zakenrelatie" : periode vanaf het ogenblik waarop de Koper en van de Leverancier met elkaar in contact komen.

Degelijk gebruik van de site door de Gebruiker en/of de met Conversion Impact geaffilieerde site

De Gebruiker, en de met Conversion Impact geaffilieerde site, mag de toegestuurde gegevens noch manipuleren noch gebruiken voor de creatie van publicaties en/of diensten die op enigerlei kunnen concurreren of interfereren met de publicaties en/of diensten die reeds worden geleverd of die in de toekomst zullen worden geleverd door Conversion Impact. De toegestuurde gegevens mogen enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik of voor gebruik binnen het bedrijf. Zij mogen in geen geval worden verkocht of overgedragen worden aan een derde partij, behalve mits schriftelijke goedkeuring door Conversion Impact. De Gebruiker, en de met Conversion Impact geaffilieerde site, verbindt zich ertoe zich te houden aan de wettelijke en contractuele bepalingen die op de Site van toepassing zijn en stemt ermee in niet te interfereren in het gebruik van andere Gebruikers, al dan niet concurrenten. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor de informatie die hij mededeelt bij de Leads. De met Conversion Impact geaffilieerde site is de enige verantwoordelijke voor de informatie die het mededeelt op haar site en/of voor de informatie die het mededeelt op enig ander communicatievorm of -kanaal.

De Gebruiker, en de met Conversion Impact geaffilieerde site, verbindt zich ertoe de Site niet te gebruiken voor onwettelijke doeleinden of doeleinden die onverenigbaar zijn met de doestelling van de Site. De Gebruiker, en de met Conversion Impact geaffilieerde site, verbindt zich ertoe de op de Site ingestelde beschermingstechnieken en de toegangscodes niet te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken of te trachten ze te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken (zoals "reverse engineering"). De Gebruiker, en de met Conversion Impact geaffilieerde site, verbindt zich ertoe de toegang tot en het gebruik van de met de Site verbonden computerinfrastructuur niet te verstoren, op welke manier ook. De Gebruiker, en de met Conversion Impact geaffilieerde site, verbindt zich eveneens ertoe geen ongevraagde advertenties of ongevraagde e-mails te sturen of te verspreiden, of enig andere vorm van spam te verspreiden of te versturen.

Wijziging van de algemene voorwaarden van de site

Conversion Impact kan op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. De Gebruiker zal via de Conversion Impact nieuwsbrief of op andere geschikte wijze van de ingetreden wijzigingen op de hoogte gebracht worden. De Gebruiker verbindt zich ertoe van de wijzigingen kennis te nemen zodra deze wijzigingen aan hem medegedeeld worden. Elk gebruik van de Site na de kennisgeving van een dergelijke wijziging laat de kennisname van de gewijzigde Algemene Voorwaarden veronderstellen. Conversion Impact behoudt zich het recht voor de configuratie en de inhoud van de Site op elk ogenblik te wijzigen. Voor zover mogelijk dient elke belangrijke wijziging aan de Gebruiker te worden medegedeeld.

Schadevergoeding

De Gebruiker verbindt zich ertoe aan Conversion Impact, en in voorkomend geval, de filialen, partners, bedienden en bedrijfleiders een schadevergoeding te verlenen in geval van klacht of rechtsgeding dat door welke derde ook ingesteld wordt naar aanleiding van een gebrek dat verband houdt met het onwettig of bedrieglijk gebruik van de Site, de Gebruikersgegevens, of met elke andere inbreuk op de Algemene Voorwaarden of op de rechten van derden. In geval van opzegging naar aanleiding van een foutieve niet-naleving, is de Gebruiker van rechtswege een bedrag verschuldigd, voor schade en forfaitaire interesten, dat gelijk is aan vijftien percent van het nog verschuldigde bedrag, onverminderd de gerechtelijke interesten en de eventueel verschuldigde procedurekosten en -schadevergoedingen.

Uitsluiting van waarborg

Conversion Impact is een bemiddelaar waarvan de opdracht uitsluitend erin bestaat op de Site vermelde Gebruikers in contact en in Zakenrelatie te brengen door een procedure van offerteaanvraag. Gezien het beperkte karakter van de bemiddeling van Conversion Impact, verleent deze laatste geen enkele waarborg inzake de Producten en Diensten die tijdens de Zakenrelatie door de tussenkomst van de Site gekocht of verkocht worden. Conversion Impact biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Site of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op de Site beschikbaar is of die door de bemiddelaar van de Site verkregen werd. De door Conversion Impact aangeboden diensten worden via internet voorgesteld. De Gebruikers aanvaarden de risico's die verbonden zijn aan het open karakter van internet.

Conversion Impact biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Site kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de Site gebeurt op eigen risico van de Gebruiker. Voor elke inhoud en/of elk gegeven dat gedownload wordt of dat door het gebruik van de Site verkregen wordt, neemt de Gebruiker alleen alle risico op zich. De raadgevingen en informaties die eventueel door Conversion Impact aan een Gebruiker gegeven worden in het kader van het gebruik van de Site, mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als afwijkingen van het Contract. De met Conversion Impact geaffilieerde sites, zijnde de sites die hun leden en /of verzoekers doorverwijzen naar de Site van Conversion Impact bieden ook geen enkele waarborg voor wat de de inhoud, diensten en het functioneren van Conversion Impact betreft en zijn dus uitgesloten van enige waarborg. Conversion Impact biedt geen enkele waarborg voor wat de inhoud, de diensten en het functioneren betreft van de sites naar waar Conversion Impact zijn Gebruikers en bezoekers doorverwijst.

Aansprakelijkheid

Conversion Impact en de met Conversion Impact geaffilieerde sites zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid inzake de uitvoering en de interpretatie van de Transacties die tijdens de Zakenrelatie gesloten worden, die uitsluitend behoren tot de aansprakelijkheid van de betrokken Gebruikers. Conversion Impact en de met Conversion Impact geaffilieerde sites kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige informatie die door de Gebruiker verstuurd wordt, met name betreffende het misbruik, de misleiding, de geringschatting, de laster, de inbreuk op het privé-leven, of de onwettigheid, of die het voorwerp zou kunnen zijn van een betwisting, van welke aard ook, die uitgaat van Gebruikers of van derden. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die vervat is in de Offerteaanvragen, de Voorstellen, de Gebruikersgegevens alsook elke ander informatie die aan Conversion Impact wordt doorgegeven en die bestemd is om op de Site te staan. Conversion Impact en de met Conversion Impact geaffilieerde sites kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (zoals met name de derving van inkomens, van zaken, van contracten, van gepland sparen of van winst), die voortkomt uit het gebruik van de Site, de onderbreking van de toegang tot de Site of de inhoud van de Voorstellen die op de Site staan.

De met Conversion Impact geaffilieerde sites, zijnde de sites die hun leden en/of verzoekers doorverwijzen naar de Site van Conversion Impact zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor wat de diensten en het functionere van Conversion Impact betreft. De met Conversion Impact geaffilieerde sites zijn ook niet aansprakelijk voor de doorverwijzing naar Conversion Impact die zij hun bezoekers of leden bieden. Conversion Impact is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor het doorverwijzen van Conversion Impact's Gebruikers en bezoekers naar andere sites noch voor de inhoud, de diensten en het functioneren van de sites naar waar Conversion Impact haar Gebruikers en bezoekers doorverwijst. Bij de uitvoering van haar taken van adviesverlening, consulting, ontwikkeling of een andere dienst van Conversion Impact, levert Conversion Impact een inspanningsverbintenis. Haar aansprakelijkheid is in deze gevallen beperkt tot het bedrag dat voor deze dienstverlening aan de klant werd gefaktureerd.

Opzegging

Onverminderd het recht om schade en interesten te eisen, behoudt Conversion Impact zich het recht voor elk Contract dat met een Gebruiker gesloten is, zonder voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen ingeval deze laatste een van de bepalingen van het Contract niet naleeft. In geval van opzegging van het Contract zal de Gebruiker zijn toegangsrecht hetzij tijdelijk, hetzij definitief geschorst worden. De vervallen bedragen blijven verschuldigd en de reeds gestorte bedragen worden in geen geval terugbetaald.

Intellectueel eigendomsrecht

Conversion Impact is exclusief houder van de totale intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de rechten sui generis, die met de Site verband houden. Bijgevolg verbindt de Gebruiker zich ertoe op geen enkele manier en onder geen enkele vorm de elementen die de Site vormen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren of te ontvreemden, met name de teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo's, grafische beelden, grafieken, muziek, enz. of enige andere vorm van gelijk welk kenmerkend teken. De Gebruiker machtigt uitdrukkelijk Conversion Impact om op zijn site de teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo's, grafische beelden, grafieken, muziek, enz., of enige vorm van gelijk welk kenmerkend teken te reproduceren, die doorgegeven worden in het kader van een Lead, van Voorstellen of van Zakenrelaties.

Betaling

De verschuldigde bedragen die op hun vervaldag niet betaald zijn, leveren een interest op van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alleen door het feit van de niet-betaling, van één percent per maand vanaf de vervaldag. Voor de berekening van de interesten wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd. Daarenboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met vijftien percent van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig Euro, ten titel van vast overeengekomen schadevergoeding. In geval van niet tijdige betaling van de factuur, kan Conversion Impact de Producten opschorten op de dag van betaling, ofwel het Contract ontbinden ten nadele van de Leverancier. In geval van ontbinding van het Contract door Conversion Impact in gevolge de niet tijdige betaling door de Leverancier, zal deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen bedrag verschuldigd blijven, te verhogen met de verwijlintresten en schadevergoeding zoals voorzien in dit artikel. Deze betalingsmodaliteiten zijn eveneens van toepassing voor alle facturen met betrekking tot adviesverlening, technische ontwikkeling, publiciteit of andere diensten van Conversion Impact.

Kennisgeving aan de gebruiker

Elke boodschap of elke kennisgeving die aan de Gebruiker gestuurd wordt betreffende het gebruik van de Site dient te gebeuren hetzij via de Site, hetzij via elektronische post, hetzij via gewone post aan het adres dat door de Gebruiker in het Inschrijvingsformulier vermeld wordt. Conversion Impact kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel vanwege het feit dat de Gebruiker verzuimd heeft de Gebruikersgegevens bij te werken.

Overmacht

Conversion Impact kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van het Contract indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van Conversion Impact ontsnapt.

Verwerking van de gebruikersgegevens

Voor de toepassing van het Contract is de persoon die instaat voor de verwerking van de Gebruikersgegevens Conversion Impact, waarvan de zetel zich bevindt in de Square Sainctelette , 12 /6, in 1000 Brussel. De Gebruikersgegevens die door de Gebruiker naar Conversion Impact gestuurd worden, kunnen door Conversion Impact en haar affiliates aangewend worden met het oog op de directe marketing geïnitieerd door Conversion Impact en/of haar affiliates, en om het Publiek Profiel van de Gebruiker op te stellen. De Gebruiker kan zich verzetten tegen het aanwenden van zijn Gebruikersgegevens met het oog op de directe marketing door te klikken op het overeenstemmende vakje in het Inschrijvingsformulier. Wanneer de Gebruiker op de Site is, kunnen reclamebanners en andere vormen van reclame op het scherm van de Gebruiker verschijnen. Deze reclamebanners of andere vormen van reclame kunnen op basis van de Gebruikersgegevens aangepast worden.

Gemeenschappelijke bepalingen

Het Contract wordt intuitu personae gesloten tussen Conversion Impact en de Gebruiker. De rechten en verplichtingen die eruit voortkomen kunnen noch geheel noch gedeeltelijk aan derden worden afgestaan, tenzij in geval van een fusie of overname. Het feit dat Conversion Impact een recht of een bepaling uit het Contract niet uitoefent of toepast, mag niet beschouwd worden als een verzaking aan dit recht of aan deze bepaling. De beperkingen en uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn bepaald, zijn op de Gebruiker van toepassing indien en voor zover zij door de Belgische Wetgeving toegestaan zijn. Elke hele of gedeeltelijke bepaling van het Contract die ontoepasbaar of onwettelijk verklaard wordt, zal uit het Contract verwijderd worden en zal op geen enkele wijze de toepasbaarheid van de overige bepalingen van het Contract in het gedrang brengen. De Partijen verbinden zich ertoe elke bepaling van het Contract die ontoepasbaar of onwettelijk geacht wordt te vervangen door een bepaling met hetzelfde economische effect. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van het Contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Vrederechtbank van het vijfde kanton van Brussel of van de rechtbanken van Brussel. Het Belgisch recht is van toepassing en de proceduretaal is de taal van het Inschrijvingsformulier van de Gebruiker. Het contract omvat het geheel van de contractuele bepalingen tussen Conversion Impact en de Gebruiker betreffende de Site en de diensten die erop worden aangeboden, met uitsluiting van elk voorafgaand akkoord.