Uw gegevens worden geregistreerd in de databanken van Conversion Impact bvba en zijn bestemd voor intern gebruik door Conversion impact, haar affiliates en partners. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de algemene verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018, worden de gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd of volledig verwijderd uit onze databanken. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Persoonlijke Levenssfeer. Al uw vragen met betrekking tot de registratie, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunnen gericht worden aan Conversion Impact bvba, Square Sainctelette, 12/6 te B-1000 Brussel, per telefoon op het nummer 02/504.00.80 of via mail: privacy@conversion-impact.be, al deze aanvragen zullen behandeld worden door de functionaris voor gegevensbescherming

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Onze doelstelling is uw informatie te beschermen, zowel in het kader van Internet als in al onze andere types relaties. Het staat u vrij om deze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Onder uw toestemming wordt geen enkele informatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon- en faxnummer, identificatiegegevens, openbaar gemaakt aan derden (buiten Conversion Impact en haar affiliates), gedeeld of verkocht. Wij houden alle gegevens betreffende uw beroepsactiviteiten en uw transacties up-to-date, volgens onze gewoonlijke standaards van strikte vertrouwelijkheid en veiligheid.

Gebruik van "cookies"

Wij zullen af en toe cookies gebruiken om u een betere service te bieden. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC (in het algemeen in de map C:\WINDOWS\Cookies) : het cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren via het toetsenbord. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie, of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail". U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Beleid inzake persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid

Conversion Impact behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien het een billijk vermoeden heeft dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Conversion Impact alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is. Conversion Impact mag de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van het computersysteem te verzekeren. In dit opzicht kan het toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op zijn computersysteem. De gebruiker verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de gebruiker ertoe gehouden Conversion Impact daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen, waarbij deze kennisgeving bevestigd moet worden per aangetekende brief. De gebruiker wordt pas ontslaan van zijn verantwoordelijkheid op de werkdag die volgt op de dag waarop de aangetekende brief ontvangen werd. De gegevens met persoonlijk karakter betreffende de gebruiker worden opgenomen in de bestanden van Conversion Impact en worden gebruikt: met het oog op het beheer van het cliƫntenbestand en het uitvoeren van marktstudies; met het oog op de uitgifte, de inning en de controle van de facturen; in het kader van de contractuele relatie met de gebruiker (bijvoorbeeld, bij briefwisseling of in het geval van geschil); met het oog op de verwezenlijking van informatie- of promotiecampagnes over de producten en diensten van Conversion Impact. De gegevens met persoonlijk karakter die de gebruiker verstuurt, worden geregistreerd in de databanken van Conversion Impact. De gebruiker beschikt over een recht van inzage,van correctie en volledige verwijdering van deze gegevens. Elke gebruiker kan dit recht uitoefenen via zijn of haar persoonlijke login op conversion-impact.be. Al uw vragen met betrekking tot de registratie, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunnen gericht worden aan Conversion Impact bvba, Square Sainctelette, 12/6 te B-1000 Brussel, per telefoon op het nummer 02/504.00.80 of via mail: privacy@conversion-impact.be. Voor meer informatie kan de gebruiker zich richten tot het openbare register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Op voorwaarde van een gedagtekende en ondertekende schriftelijke aanvraag, gericht aan Conversion Impact, kan de gebruiker die het bewijs levert van zijn identiteit, van Conversion Impact gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de gegevens met persoonlijk karakter die op hem betrekking hebben, evenals, desgevallend, de correctie van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. In geval van verandering van de administratieve gegevens van de gebruiker, is deze ertoe gehouden Conversion Impact daarvan op de hoogte te brengen binnen de maand na de wijziging ervan. Bijkomende informatie omtrent de diensten en voorwaarden van Conversion Impact, gelieve de FAQ (veel gestelde vragen) en Algemene Voorwaarden te lezen.